accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira
02/07/2020

Dúas sentenzas a favor da transparencia. A Audiencia Nacional avala as resolucións do Consello de Transparencia

A Audiencia Nacional ha fallado por partida dobre a favor do Consello de Transparencia e Bo Goberno e desestima dous recursos de apelación, un do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social e outro, da Autoridade Portuaria da Coruña. En ambos os casos os organismos denegaron a información e os solicitantes da información foron amparados na súa pretensión polo Consello de Transparencia.

A  Sección Sétima da Sala do Contencioso Administrativo da Audiencia Nacional ha desestimado nos últimos días os recursos de apelación da Autoridade Portuaria da Coruña e do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social e. Confírmanse así as dúas resolucións do Consello de Transparencia e Bo Goberno nas que se instaba aos organismos a que facilitasen a información que os cidadáns lles solicitaron facendo uso do seu dereito de acceso á información pública.

Primeira sentenza: sentenza en apelación nº70/2019
Este recurso de apelación foi interposto pola Autoridade Portuaria da Coruña contra o fallo do Xulgado Central contencioso-administrativo nº9 de Madrid, que confirmaba a resolución do Consello de Transparencia e Bo Goberno(Abre en nueva ventana) na que se instaba á Autoridade Portuaria a facilitar o contido dos escritos intercambiados co Tribunal de Contas, en materia de responsabilidade patrimonial, polas obras executadas en punta Langosteira nos anos 2012 a 2014.

A Autoridade Portuaria consideraba que non debía facilitar esta información baixo os argumentos de que se aplicaban certos límites ao dereito de acceso á información, concretamente, aqueles en os que supuña un prexuízo para a igualdade das partes nos procesos xudiciais e a tutela xudicial efectiva (artigo 14.1f)), para as funcións administrativas de vixilancia, inspección e control (14.1.g)) e para a garantía da confidencialidade ou o segredo requirido en procesos de toma de decisión (14.1.k)). Ademais, tamén argumentaba a inadmisión da solicitude de información ao amparo de varios supostos do artigo 18 da lei de transparencia.

A Audiencia Nacional non só rebate todos os argumentos da Autoridade Portuaria senón que ademais, lémbralle que as súas alegacións "denotan un espírito que se atopa moi afastado dos fundamentos da Lei deTransparencia, que esixe que quen están a cargo do manexo de fondos públicos sexan sometidos a un permanente escrutinio público". E respecto da afirmación da Autoridade Portuaria de que de facerse pública a información crearíase un "efecto chamada" e produciríase un "xuízo público", incrépalle a Audiencia Nacional en que "é precisamente o obxectivo da Lei de Transparencia expor aos responsables do manexo dos fondos públicos a un público escrutinio, de maneira que se permita o debate sobre se as súas decisións foron acertadas. Quen se desempeñou con responsabilidade non ten por que temer esa exposición pública, por máis que ás veces os dereitos de información e opinión non se exerzan con respecto á presunción de inocencia que tamén ampara aos gobernantes".

A sentenza da Audiencia Nacional, ademais de desestimar o recurso de apelación impón á Autoridade Portuaria da Coruña as costas causadas. No entanto, a sentenza aínda non é firme xa que cabe recurso de casación ante o Tribunal Supremo.

 

Segunda sentenza: sentenza en apelación nº66/2019

Este recurso de apelación foi promovido pola Avogacía do Estado en representación do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social contra o fallo do Xulgado Central do Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, por non estar de acordo en facilitar o acceso, vista e copia dos documentos dun expediente da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Cádiz.

A denegación do acceso á información produciuse porque, segundo o Ministerio, aplicábanse dous límites ao acceso: o dereito á protección de datos persoais e o deber de confidencialidade da información.

O Consello de Transparencia, despois da reclamación dun cidadán, resolveu que, aínda que se aprecia unha posible vulneración do dereito á protección de datos persoais e do deber de confidencialidade da información, este non afecta a todo o expediente senón a unha parte do mesmo co que  debe facilitarse a copia dos documentos que, formando parte dun concreto expediente, obren en poder da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Cádiz.

O Ministerio alegou, no recurso de apelación, que  neste caso non resulta aplicable a lei de transparencia porque o acceso á documentación xerada é objetio dun réxime específico. Segundo o Avogado do Estado a sentenza en primeira instancia "fai unha interpretación incorrecta do alcance da disposición adicional primeira" da lei de transparencia.

A sentenza da Audiencia Nacional  refuta por completo o argumento anterior: "Dita norma non regula o dereito de acceso a determinada información (que é o que contempla a lei 19/2013) senón que só refírese a a determinación de quen se considera interesado nos procedementos sancionadores iniciados na Inspección de Traballo e Seguridade Social; por tanto, ambas as normas regulan ámbitos diferentes e, a xuízo desta Sala, non se produce ningunha regulación normativa especifica da mesma cuestión referida ao acceso á información".

Confírmase de novo, desta forma, a resolución do Consello de Transparencia. (Abre en nueva ventana) Contra esta sentenza aínda cabe recurso de casación ante o Tribunal Supremo.