accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ocupació pública

personas trabajando alrededor de una mesa

Tota la plantilla del Consell de Transparència i Bon Govern està formada per funcionaris/as de carrera. No hi ha personal eventual ni personal extern. Per tant, per participar en els processos de selecció has de ser funcionari de carrera. La provisió de llocs de treball es durà a terme pels procediments de concurs i de lliure designació amb convocatòria pública, tal com s'estableix en l'els articles 78 i següents del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Convocatorias del año 2020

1 puesto por concurso específico

Estado: en proceso

Fecha de la convocatoria: 25 de junio de 2020

Fecha de publicación en BOE: 7 de julio de 2020

Tipo de provisión: concurso específico

Puesto ofertado: Jefe/jefa de servicio (1 puestos A1/A2 - Nivel 26)

Documentos relacionados:

Convocatòries de l'any 2019

4 llocs de treball per concurs específic

Estat: tancat en termini. En procés de resolució

Data de la convocatòria: 21 d'octubre de 2019

Data de publicació en BOE: 5 de novembre de 2019

Tipus de provisió: concurs específic

Llocs oferts:

  • Cap/cap de servei (2 llocs A1/A2 - Nivell 26)
  • Secretari/secretària de sotsdirector/sotsdirectora general (2 llocs C1/C2 - Nivell 15)

Documents relacionats:

4 llocs de treball de lliure designació

Estat: Resolta

Data de la convocatòria: 29 d'abril de 2019

Data de resolució: 8 de juliol de 2019

Tipus de provisió: lliure designació

Llocs oferts:

  • Director/directora de l'Oficina de Reclamacions d'Administracions Territorials (A1 - Nivell 30)
  • Cap/cap de la Unitat de suport (A1 - Nivell 30)
  • Secretari/secretària de director/directora general (C1/C2 - Nivell 17)
  • Sotsdirector adjunt/ Sotsdirectora adjunta (A1 - Nivell 29)

Documents relacionats: