accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ocupació pública

Tota la plantilla del Consell de Transparència i Bon Govern està formada per funcionaris/as de carrera. No hi ha personal eventual ni personal extern. Per tant, per a participar en els processos de selecció has de ser funcionari de carrera. La provisió de llocs de treball es durà a terme pels procediments de concurs i de lliure designació amb convocatòria pública, tal com s'establix en l'els articles 78 i següents del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Convocatorias del año 2020

1 puesto por concurso específico

Estado: en proceso

Fecha de la convocatoria: 25 de junio de 2020

Fecha de publicación en BOE: 7 de julio de 2020

Tipo de provisión: concurso específico

Puesto ofertado: Jefe/jefa de servicio (1 puestos A1/A2 - Nivel 26)

Documentos relacionados: