accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Què ès el Consell de Transparència i Bon Govern?

consejo de transparencia

Què és el Consell de Transparència?

És l'organisme independent encarregat de promoure la transparència de l'activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat, salvaguardar l'exercici del dret d'accés a la informació pública i garantir l'observança de les disposicions de bon govern.

El Consell de Transparència i Bon Govern és un organisme públic independent, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar pública i privada.

El Consell de Transparència i Bon Govern es regeix pel què disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, (Abre en nueva ventana) així com per les disposicions que la desenvolupen i pel seu Estatut, aprovat pel Reial Decret 919/2014 de 31 d'octubre.(Abre en nueva ventana)