accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Emprego público

Todo o persoal do Consello de Transparencia e Bo Goberno está formada por funcionarios/as de carreira. Non hai persoal eventual nin persoal externo. Por tanto, para participar nos procesos de selección tes que ser funcionario de carreira. A provisión de postos de traballo levará a cabo polos procedementos de concurso e de libre designación con convocatoria pública, tal e como se establece no os artigos 78 e seguintes do Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.(Abre en nueva ventana)