accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Funcions i principis

Funcions

Les funcions del Consell de Transparència i Bon Govern vénen recollides en l'article 38 de la Llei de transparència, accés a la informació públicai bon govern(Abre en nueva ventana) i en l'article 3 del Reial Decret 919/2014, de 31 d'octubre, pel qual es s'aproba l'Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern.(Abre en nueva ventana)

 • Adoptar recomanacions per complir millor les obligacions que conté la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Informar preceptivament els projectes normatius de caràcter estatal que despleguin la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, o que estiguin relacionats amb el seu objecte.
 • Avaluar el grau d'aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per a això, ha d’elaborar anualment una memòria en la qual s’ha d’incloure informació sobre el compliment de les obligacions previstes i que s’ha de presentar davant les Corts Generals.
 • Promoure l'elaboració d'esborranys de recomanacions i de directrius i normes de desplegament de bones pràctiques en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Promoure activitats de formació i sensibilització per a un millor coneixement de les matèries regulades per la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 •  Col·laborar, en les matèries que li són pròpies, amb òrgans de naturalesa anàloga. Aquelles altres que li siguin atribuïdes per norma de rang legal o reglamentari.

 

Principis

 • El Consell de Transparència i Bon Govern té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar. Actua amb autonomia i plena independència en el compliment dels seus fins.
 • El president del Consell de Transparència i Bon Govern exerceix el seu càrrec amb dedicació absoluta, plena independència i total objectivitat. No està subjecte a mandat imperatiu, ni rep instruccions de cap autoritat.

Transparència

 • Les resolucions del Consell, una vegada notificades i prèvia dissociació de les dades de caràcter personal, s'han de publicar a la seva pàgina web i al Portal de la Transparència.
 • El resum de la memòria anual del Consell s'ha de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, amb especial atenció al grau de compliment, per part de l'Administració, de les disposicions de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Participació ciutadana

 • El Consell, a través de les vies de participació que s'estableixin, ha de col·laborar amb els ciutadans per al millor exercici de les seves funcions i per afavorir el compliment de la normativa de transparència i bon govern.

Rendició de comptes

 • El Consell de Transparència i Bon Govern ha d'elevar anualment a les Corts Generals una memòria sobre el desenvolupament de les seves activitats i sobre el grau de compliment de les disposicions que estableix aquesta Llei.
 • El president del Consell de Transparència i Bon Govern ha de comparèixer davant la Comissió corresponent per retre compte d'aquesta memòria, així com totes les vegades que se li requereixi.

Col·laboració

 • Almenys un cop l’any, el Consell de Transparència i Bon Govern ha de convocar els representants dels organismes que hagin estat creats a nivell autonòmic per a l'exercici de funcions similars a les que té aquest.
 • El Consell ha de subscriure convenis de col·laboració amb les comunitats autònomes i les entitats locals per la resolució de les reclamacions que puguin presentar-se davant la denegació expressa o presumpta del dret d'accés.
 • Així mateix, ha de subscriure convenis de col·laboració amb les administracions públiques, les organitzacions socials, les universitats, els centres de formació i qualsevol altre organisme nacional o internacional les activitats del qual estiguin relacionades amb bon govern i transparència.

Funcionament

 • La informació del Consell de Transparència i Bon Govern s'ha d'adequar al principi d'accessibilitat, especialment en relació amb les persones que pateixin alguna discapacitat.
 • La informació publicada pel Consell ha de ser conforme a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, aprovat pel Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, així com a les normes tècniques d'interoperabilitat.
 • S'ha de fomentar que la informació del Consell sigui publicada en formats que permetin la seva reutilització.

 

 

Información institucional, organizativa y de planificación