accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Qué é o Consello de Transparencia e Bo Goberno?

consejo de transparencia

Que é o Consello de Transparencia?

É o órgano independente encargado de promover a transparencia da actividade pública, o cumprimento das obrigacións publicitarias, a salvagarda do exercicio do dereito de acceso á información pública e o cumprimento das disposicións de bo goberno.O Consello de Transparencia  e Bo Goberno é un organismo público independente, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar pública e privada.

O Consello de Transparencia e Bo Goberno réxese polo disposto na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno(Abre en nueva ventana) , así como polas disposicións que a desenvolven e polo seu Estatuto, aprobado polo Real Decreto 919/2014 do 31 de outubro.(Abre en nueva ventana)

.